YOU ARE HERE: Home

Bonton

Tekstovi

Kad nekom nazoveš selam, šta bi to trebalo da znači?

Share


Danas se selami „pucaju“ na sve strane. Selamaju se muslimani gdje god stignu, i neka su, tako i treba, nema potrebe da se stidimo onoga što je dio naše vjere i vjerskog identiteta a u isto vrijeme treba da poštujemo tuđe. Inače, rijetko koji pozdrav da imao tako opširno i lijepo značenje kao što je selam.

Selam znači MIR i SPAS, a ovome se mogu knjige napisati. Selam je službeni pozdrav muslimana, kako na ovom svijetu, tako i na budućem, u Džennetu. Nazivanjem selama povećavamo bereket, opraštaju se grijesi, zbližavamo srca, sklapamo prijateljstva, održavamo rodbinske veze. Mislim, barem bi tako trebalo da izgleda, to bi ustvari trebala da bude STVARNA PORUKA SELAMA, a ne samo puko izgovaranje riječi.

Nazvati selam muslimanu je sunet (praksa Poslanika, s.a.v.s.) a odgovoriti na njega je obavezno. Međutim, danas se zna veoma često kazati među našim narodom:

Last Updated on Thursday, 06 March 2014 23:47

Read more...

 

Tekstovi

Podsticaj na lijepo ponašanje

Share

Prenosi se od Ibn Mes'uda, radijAllahu anhu, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Držite se iskrenosti, jer iskrenost vodi dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u Džennet, a čovjek neće prestati biti iskren i držati se istine sve dok ne bude upisan kod Allaha kao iskren. I čuvajte se laži, jer laž vodi u grješenje, a griješenje vodi u Vatru, a neće čovjek prestati lagati i držati se laži sve dok ne bude kod Allaha upisan kao lažov.’” ( Hadis je mutefekun alejhi)

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuvajte se lošeg mišljenja (o ljudima), jer je loše mišljenje, doista, najlažniji govor.” (Hadis je Mutefekun alejhi)

Prenosi se od Ebu Seida el-Hudrija, radijAllahu anhu, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Čuvajte se sjedenja po putevima.’ Rekoše: ‘Allahov Poslaniče, mi moramo da sjedimo na putevima i pričamo.’ Rekao je: ‘Pošto ste odbili, dajte putu njegovo pravo.’ Rekoše: ‘Šta je njegovo pravo?’ Rekao je: ‘Obaranje pogleda, neuznemiravanje, uzvraćanje selama, naređivanje dobra i odvraćanje od zla.” (Hadis je mutefekun alejhi)

Last Updated on Thursday, 19 December 2013 00:52

Read more...

 

Tekstovi

Dobročinstvo prema bračnom drugu

Share

Svevišnji Allah rekao je: „I Allahu obožavajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i bračnom drugu, i putnicima-namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu.“ (Prijevod značenja En-Nisa', 36)

Alija b. Ebi Talib, Ibnu Mes'ud, Ibnu Ebi Lejla, Ibrahim en-Neha'i rekli su: „Es-sahibu bil-dženb je supruga.“ (Pogledaj: Tefsir Taberi, 5/81; El-Muharrer el-vedžiz, 2/51; Et-Teshil li 'ulumil-tenzil, 1/141; Šu'abul-iman, 1/128.)

U plemenitom ajetu naređuje se činjenje dobročinstva ovim spomenutim kategorijama: roditeljima, rođacima, jetimima, siromasima, bližnjim i daljnim komšijama, bračnom drugu i putniku-namjerniku. Pa, ukoliko se naredba na dobročinstvo usmjeri prema muškarcu tada se pod bračnim drugom spomenutim u ajetu misli na suprugu, dok, ukoliko naredba bude usmjerena ka supruzi, tada se pod bračnim drugom misli na supruga muškarca. (Tefsir Ibnu Kesir, 1/656. Pod komšijma daljnim misli se i na židove i kršćane.)

Last Updated on Wednesday, 04 September 2013 23:10

Read more...

   

Tekstovi

Nemoj dozvoliti sebi da napadaš ulemu i druge muslimane, a da ne znaš ni kur'an učiti!?

Share

Susreo sam se s više braće muslimana koji su mi govorili razne ružne stvari o pojedinim islamskim učenjacima. Zamolio sam ih da mi prouče suru El-Fatiha. Ustanovio sam da nisu u stanju da uče Kur'an, ali imaju hrabrosti da kritikuju islamsku ulemu. Na kakav mi to samo način slijedimo učenja islama!

Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao u hadisu kojeg bilježi Buhari, a prenosi Osman ibn Affan, radijallahu anh,:

„Najbolji od vas je onaj koji nauči Kur'an i druge njemu podučava." – „Hajrukum men te'alleme-l-Kur'ane we 'allemeh."

Riječ تَعَلَّمَ - te'allem u hadisu dolazi u obliku tekelluf (napor, trud), što znači da je osoba uložila napor kako bi naučila Kur'an, i da je za učenje Kur'ana potreban trud i vrijeme. Tako se u Kur'anu spominju narodi prije nas koji su se trudili u primjeni Tevrata. Allah, azze we dželle, je u Kur'anu to spomenuo riječima: „hummilu-t-Tewrate" (u bukvalnom značenju: nosili su Tewrat, tj. naređeno im je da prema Tevratu postupaju i da se na tom putu žrtvuju).

Last Updated on Tuesday, 27 August 2013 22:12

Read more...

 

Tekstovi

Osobine vjernika u izrekama Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme

Share

1.Šta god da ga zadesi, vjernik ostaje ustrajan u svome vjerovanju.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: „Zaista je čudno stanje vjernika, sta god mu se desi za njega je dobro! Ako ga zadesi radost, on se zahvaljuje Allahu pa mu bude dobro, a ako ga zadesi iskušenje on se strpi i opet mu bude dobro “.

2.Vjernik voli druge vjernike, raduje se kada se oni raduju, a tuguje kada oni tuguju.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: „Vjernici su poput građevine, jedan drugog podupiru i jačaju.“

Last Updated on Sunday, 25 August 2013 22:50

Read more...

   
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Od Ebu Umame, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ''Ko ostavi raspravu, makar bio u pravu, ja mu garantiram dvorac na perivoju Dženneta. Ko ostavi laž, čak i kada se šali, ja mu garantiram dvorac u središtu Dženneta. A ko popravi svoje ponašanje, ja mu garantiram dvorac u najvišem dijelu Dženneta''

***

Od Ummu Habibe, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Ko u noći i danu klanja dvanaest rekata (sunneta), bit će mu sagrađena kuća u Džennetu: četiri rekata prije podne-namaza i dva poslije, dva rekata poslije akšama, dva poslije jacije i dva prije sabaha.'' (Muslim, br. 728, i sabirači Sunena)

***

Prenosi Aiša, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Ko popuni prazninu (u saffu), Allah mu sagradi kuću u Džennetu i podigne ga za jedan stepen.'' (Vidjeti: Es-Sahiha, br. 1892.)

***

Od Ebu Muse el-Eš'arija, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Kada robu umre dijete, Allah upita meleke: 'Jeste li usmrtili dijete Moga roba?' Oni odgovaraju: 'Jesmo.' Allah ih opet upita: 'Jeste li uzeli plod njegovog srca?' Meleki odgovaraju: 'Jesmo.' On ih opet pita: 'Š ta je rekao Moj rob?' Oni rekoše: 'Zahvalio Ti je i rekao: Inna lillahi ve inna ilejhi radži'un "“ Mi smo Allahovi i Njemu se vraćamo.' Na to im Allah govori: 'Napravite Mome robu kuću u Džennetu i nazovite je kuća zahvalnosti.''' (Tirmizi)

***

Od Osmana, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: '' Ko sagradi džamiju, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo, Allah će mu zbog toga u Džennetu sagraditi kuću poput nje.'' (Buhari, 450; Muslim, 533; i mnogi drugi.)


Događaj iz rata

Važnost namaza

Webshop Islamske knjige

Čitaj Kur'an online

O.š. "Jezerski"

SUAP

Kontakt

Ukoliko ste u teškoći i imate potrebu za savjetom, nudimo vam mogućnost da nam se javite na navedenu e-mail adresu, a na vaša pitanja iz kategorije SAVJETI odgovara sestra Nađa Dizdarević i sestra Jasna Subašić. Ostala šerijatska pitanja bit će proslijeđena prof. Jasmin Đananu, koji će se pobrinuti za odgovore. PITANJE_SEBIL@HOTMAIL.COM ili INFO@SEBIL.EU

savjet

Predavanja sa druženja

Pomoć samohranoj majci - Nađa Dizdarević

Statistika